هدهدخراسان جنوبی

خراسان جنوبی

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان خراسان جنوبی

 

نماینده استان خراسان جنوبی : خانم اعظم صبیانی

 

هدهد

 

 

 1. هدهد شهر قاین
 2. هدهد شهر بیرجند
 3. هدهد شهر زیرکوه

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام خراسان جنوبی ، دیوار قاین ، دیوار بیرجند ، دیوار زیرکوه ، ابرگروه قاین ، ابرگروه بیرجند ، ابر گروه زیرکوه

هدهد قزوین

قزوین

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان قزوین

 

نماینده استان قزوین : آقای محسن طاهرپوران

 

هدهد

 

 

 1. هدهد شهر قزوین

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام قزوین ، دیوار قزوین ، ابر گروه قزوین

هدهد مازندران

مازندران

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان مازندران

 

نماینده استان مازندران : خانم صدیقه آقاجان نشتایی

 

هدهد

 

 

 1. هدهد شهر شهسوار
 2. هدهد شهر قائمشهر

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام مازندران ، دیوار شهسوار ، قائمشهر ، ابرگروه شهسوار ، ابرگروه قائمشهر

هدهدفارس

فارس

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان فارس

 

نماینده استان فارس : آقای جمشید انصاری

 

هدهد

 

 1. هدهد شهر شیراز
 2. هدهد شهر داراب
 3. هدهد شهر لامرد
 4. هدهد شهر مهر
 5. هدهد شهر لار
 6. هدهد شهر زرین دشت

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام فارس ، دیوار شیراز ، دیوار لامرد ، دیوار مهر ، دیوار زرین دشت ، دیوار لار ،دیوار داراب ، ابرگروه شیراز ، ابرگروه داراب ، ابر گروه لامرد ، ابر گروه مهر ، ابر گروه زرین دشت ، ابر گروه لار ، ابرگروه فارس

هدهد همدان

همدان

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان همدان

 

نماینده استان همدان : آقای رامین شمس الهی

 

هدهد

 

 1. هدهد شهر تویسرکان

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام همدان ، دیوار تویسرکان ، ابر گروه تویسرکان

هدهد سمنان

سمنان

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان سمنان

 

نماینده استان سمنان : ندارد

 

هدهد

 

 1. هدهد شهر سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام سمنان ، دیوار سمنان ، ابر گروه سمنان

هدهد سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان سیستان و بلوچستان

 

نماینده استان سیستان و بلوچستان : آقای یوسف شهنوازی

 

هدهد

 

 

 1. هدهد شهر زاهدان
 2. هدهد شهر سرحد (خاش)
 3. هدهد شهر نیکشهر
 4. هدهد شهر سراوان

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام سیستان و بلوچستان ، دیوار زاهدان ، دیوار سراوان ، دیوار خاش (سرحد) ، دیوار نیکشهر ، ابرگروه نیکشهر ، ابرگروه زاهدان ، ابر گروه سراوان ، ابر گروه سرحد (خاش)

هدهد تهران

تهران

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان تهران

 

نماینده استان تهران : ندارد

 

هدهد

 

 1. هدهد شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام تهران ، دیوار تهران ، ابر گروه تهران

هدهد یزد

یزد

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان یزد

 

نماینده استان یزد : آقای روح الله مرادی

 

هدهد

 

 

 1. هدهد شهر یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام یزد ، دیوار یزد ، ابر گروه یزد

هدهد اهواز

خوزستان

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استانخوزستان

 

نماینده استان خوزستان : ندارد

 

هدهد

 

 1. هدهد شهر اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام خوزستان ، دیوار اهواز ، ابر گروه اهواز