هدهدتبلیغاتچی

هدهد سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

شهر های تحت پوشش خدمات هدهدتبلیغاتچی در استان سیستان و بلوچستان

 

نماینده استان سیستان و بلوچستان : آقای یوسف شهنوازی

 

هدهد

 

 

  1. هدهد شهر زاهدان
  2. هدهد شهر سرحد (خاش)
  3. هدهد شهر نیکشهر
  4. هدهد شهر سراوان

 

 

 

 

 

 

 

گروه تلگرام سیستان و بلوچستان ، دیوار زاهدان ، دیوار سراوان ، دیوار خاش (سرحد) ، دیوار نیکشهر ، ابرگروه نیکشهر ، ابرگروه زاهدان ، ابر گروه سراوان ، ابر گروه سرحد (خاش)